Stallet i Ånestad fungerade som ridskola fram till 2016 och ända sedan det stängdes har det funnits planer på att bygga bostäder i området. För att få plats med detta ansökte fastighetsägaren Lejonfastigheter om rivningslov i mars förra året. Till sin ansökan bifogade de en utredning av vilka farliga ämnen som fanns i byggnaderna, däremot gjordes ingen utredning av de kulturhistoriska värdena.

Det är därför rivningslovet dröjer.

Ärendet ska behandlas på bygg- och miljönämndens sammanträde på torsdag och det förslag till beslut som finns förberett anger att rivningslov ska nekas.

Om det blir så återstår att se.

Enligt stadsantikvarien är det uppenbart att de kulturhistoriska värdena måste beaktas. Ladugården som inrymt stallet är ursprungligen en del av Stora Ånestads gård. Mangårdsbyggnaden finns kvar och är numera ett äldreboende, även övriga gårdsbyggnader finns bevarade.

Gårdens byggnader har överlevt trots att staden expanderat kraftigt och enligt stadsantikvarien kan det mycket väl vara så att området bedöms som särskilt värdefullt.