Linghem är utpekat som ett bostadsområde som ska växa. På sikt kan antalet invånare fördubblas. Den bro som passerar samhället är en viktig förbindelse för personbilstrafik och gång- och cykeltrafik. Den är också enda möjliga passagen för bussar och tung trafik över järnvägen.

Efter år av slitage behöver bron bytas ut och Trafikverket arbetar därför med en vägplan där man tagit sikte på byggstart för en ny bro någon gång under 2019.

Just nu pågår ett samråd (1 juni - 1 juli) för att fånga in synpunkter från allmänheten och särskilt berörda i området.

Trafikverket uppmanar folk att ta del av det samrådsunderlag som finns på verkets hemsida. Här går det också att lämna synpunkter via en digital enkät.

I samband med bytet av den gamla bron ser Trafikverket över utformningen och placeringen i syfte att skapa så bra framkomlighet som möjligt.

I maj 2015 övervägde man att byta ut den nuvarande bron mot en ny bro i kompositmaterial och det skulle då ha blivit den första av plast i Sverige. Planerna rann dock ut i sanden eftersom det inte fanns någon entreprenör som ville experimentera med materialet.

Öppet hus hålls i Linghems församlingsgård mellan klockan 14.00 och 20.00.